barnefattigdom

Østfold – Høyest barnefattigdom utenom Oslo

For å måle omfanget av barnefattigdom bruker vi lav inntekt som mål. Det vil si husholdninger med en inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten i Norge. Dette er et relativt fattigdomsmål.

bufdir_diagram

Det bor 92 000 barn i hushold med vedvarende lavinntekt. Det er basert på inntekten til husholdet i perioden 2012 til 2014. Her er ikke hushold med finansformue over 1 G utelatt. Det utgjør 1 av 10 eller 9,4 % av alle barn i Norge. Denne andelen har vært jevnt stigende fra rundt 4 % i år 2000.

Det er flere kommuner med høy andel barn i hushold med lavinntekt på Østlandet og fra Midt-Norge og nordover mens det er noe lavere på Vestlandet. I omtrent halvparten av kommunene i Østfold er andelen barn i hushold med lavinntekt over 10 %. I Rogaland er det tilsvarende ingen kommuner over 10 %.

Alle bykommunene (Askim, Eidsberg, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss) ligger godt over landsgjennomsnittet.

Hele 16,3 prosent av barna (0-17 år) i Askim og  15,4 prosent av barna i Sarpsborg lever under grensen for barnefattigdom. Det er langt over landsgjennomsnittet på 9,4 prosent

 

Les mer om barnefattigdom i Østfold her.