Utdanning

Nøkkeltall for utdanning

Her vil du finne utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser om barn, elever og studenter i utdanning

utdanning-2015stor

Grunnskole

De nasjonale prøvene på ungdomstrinnet viser at østfoldungdommen skårer lavere i både engelsk, regning og lesing i forhold til landsgjennomsnittet. Jentene oppnår gjennomgående høyere karakterer enn guttene. 
I 2010 var 90,8 % av østfoldungdommene i alderen 16-18 år i videregående opplæring. Bare de tre nordligste fylkene har en lavere andel i videregående opplæring.

Videregående skole

vgo-andel-studenter

Kilde SSB- Kostra nøkkeltall undervisning fylker

Andelen av personer som er i videregående skole er omtrent som landsgjennomsnitt i Østfold. Men ser vi på andelen av elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid (47,8%) i Østfold ligger vi godt under landsgjennomsnittet ( 56,8%). Ser vi på andelen elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år (64,7%) i Østfold ligger vi nest sist. Det er bare Nordland som ligger bak oss. Gjennomsnittet for landet er 56,8%. ( Tallene er hentet fra SSB – KOSTRA)
eksamen-vgo-tidslinje

Kilde SSB- Kostra nøkkeltall undervisning fylker

Vi har førsøkt å se på om andelen som tar videregående utdanning har forandret seg over tid. Landsgjennomsnittet har en stigende tendes. Dette gjelder også for fylker som det er nærliggende å sammenlikne seg med. I Østfold har andelen vært den samme i perioden 2005 – 2014. Vi ligger også lavest med sammenliknende fylker.