Nyheter

elever-vgs

Gjennomføring i videregående øker i Østfold

Over 2600 elever fullførte videregående opplæring i løpet av en 5 års periode fra 2011 til 2016 i Østfold. Andelen i Østfold har økt til 70 prosent. Landsgjennomsnittet er på 73 prosent.I Østfold er det en økning på over 4 prosentpoeng sammenlignet med det første kullet som begynte i videregående etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006.
Næringslivet i Østfold har fått en bedre posisjon

Østfold har samme arbeidsplassutvikling som resten av landet.

I rapporten " Regional analyse for Østfold 2016" fra Telemarksforskning sies det at arbeidsplassutviklingen i næringslivet nå er nesten den samme som resten av landet. Oljekrisen har ikke påvirket utviklingen i Østfold særlig mye, slik at næringslivet relativt sett har fått en bedre posisjon.
kart om kjønns likestilling

Kjønnslikestilling på kartet - SSB

Gjennom tolv ulike indikatorer kartlegger SSB hvert år hvordan det går med kjønnslikestillingen i landets kommuner. Nå er den lokale likestillingssituasjonen satt på kartet. Zoom inn til din kommune og se hvilke kommuner som skårer høyt og lavt på likestilling innen temaer som blant annet arbeid, utdanning, inntekt og ledere.
mer-for-pengene

Små endringer i grensehandelen fra 2015 -til 2016

Nordmenn handlet for 13,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2016. Dette er en reduksjon på 275 millioner eller 2 prosent fra 2015. Antall dagsturer gikk opp med 2 prosent, fra 7,5 til 7,7 millioner turer i den samme perioden. Over 11 000 personer drar over grensen ved Svinesund på dagstur hver eneste dag i året.
barnefattigdom-2

Barnefattigdommen øker i Østfold

I Østfold lever 14,1 prosent av alle barn under 18 år i familier med lavinntekt. Det er betydelig høyere enn gjennomsnitt (10 prosent) for hele landet. Totalt er det 98 200 barn i Norge som lever i "lavinntekts familier".
utsikt-mot-svinesund

Nytt plangrunnlag for alle kommunene i Østfold

I følge planloven skal fylkeskommunen og kommunene etter hvert valg utarbeide en planstrategi for neste fireårs periode. Planstratigien avklarer om hele eller deler av fylkes- og kommuneplanene skal rulleres / revideres i løpet av perioden. Som gunnlag for dette arbeidet utarbeider Østfold analyse et ”statistikkhefte”. Dokumentet inneholder mye av den statistikken som vi antar det vil være behov for.
kommunefakta

Kommunefakta for alle kommuner

SSB lanserer Kommunefakta med en egen profilside for hver av landets 428 kommuner. Her får du de mest brukte SSB-tallene om blant annet befolkning, utdannelse og kommuneøkonomi for din kommune.
barnefattigdom

Østfold - Høyest barnefattigdom utenom Oslo

Det er store variasjoner i antall barn som lever i hushold med vedvarende lavinntekt både på fylkes- og kommunenivå. Utenom Oslo har Østfold har den høyeste andelen med 13 % mens Rogaland har den laveste andelen med 6 %.
økonomisk sosialhjelp i kommunene

Økonomisk sosialhjelp i Østfold

Bare i Østfold og Vest-Agder gikk sosialhjelphyppigheten ned i 2015, men Østfold ligger likevel på toppen av fylkene med sosialhjelpstilfeller per 1 000 innbyggere etter fylke. Det har generelt vært en økning i økonomisk sosialhjelp i Norge. Moss er den kommunen som betaler mest i gjennomsnittelig stønad per innbygger 16 år og over i Østfold 2015.
kunnskapsintensive-næringer

Ny rapport om kunnskapsintensive næringer

Norske næringer er utvilsomt kunnskapsintensive sammenlignet med EU og Norden. Det er samtidig en viss positiv sammenheng mellom en nærings kunnskapsintensitet og hvor mye den bruker på forskning og utvikling.