Forventet levealder i Østfold og hele landet

levealder

KILDE: FHI gjennomsnittelig levelader i Østfold over tid

Forventet levealder for østfoldbefolkningen er 82,2 år for kvinner og 77,5 år for menn. Landsgjennomsnittet er hhv.82,8 og 72,8 år. Kvinner lever i gjennomsnitt lengre enn menn. De siste årene har mennene begynt å hale innpå, og forskjellen er nå vel fire år.
Både dødelighet av kreft- og hjerte-/ karsykdommer er høyere enn landsgjennomsnittet. Østfold ligger høyt på legemiddelbruk – og økningen i forbruket har de siste årene vært høyere enn for landet som helhet.

God helse holder seg lenger inn i alderdommen

levealder-og-helse

Tall for Norge tyder på at vi får flere leveår med god helse. Figuren viser at vi holder oss friske lenger etter hvert som forventet levealder øker.

De mørke søylene viser forventet levealder, og de lyse viser leveår med god helse. Grønt er menn, lilla er kvinner. I 2012 opplevde menn at de har god helse i mer enn ni tiendedeler av livet, mens kvinnene opplevde at de hadde god helse i 85 prosent av sine leveår. For begge kjønn var dette en klar forbedring siden 2005.

I Norge, og en del andre land, oppgir menn at de er friske i en lengre periode av livet enn det kvinnene oppgir. Kvinner lever lenger enn menn, men opplever altså å være mer syke. Kvinner går for eksempel oftere til legen og tannlegen, og de bruker mer legemidler.

Levekår og folkehelse

Levekår og folkehelse rommer mange forhold som bl.a. kjøpekraft (materiell levestandard), bo- og arbeidsmiljø, sosiale forhold og helse.

Som grunnlag for å kvantifisere andel ”fattige” i befolkningen, så blir det internasjonalt benyttet en såkalt EU-skala eller OECD-skala. Vi har her valgt å presentere EU 60 skalaen..

Inntektsnivå

fattigdom

Relatert emne: Helse levekår og kultur