Kyst og strandsone

strandsoneareal

Strandsoneareal

Kyst og strandsone
Østfold her en kystlinje til fastland på 381,6 km og på øyer 865,7 km. 42,4 % av kystlinjen er bygningspåvirket – dvs. ligger nærmere enn 100 meter fra bygninger.
28,6 % av strandsonearealet (areal 100 meter vinkelrett inn over land fra kystlinjen, målt i horisontalplanet) er beregnet å være tilgjengelig for allmennheten. Tilgjengligheten i strandsonen beregnes ut fra terreng, veistrekninger, jernbanestrekninger, dyrket markarealer, bygninger og kystlinje. Statistikken gir kun tall for tilgjenglighet i strandsonen på fastland eller på øyer med fastlandsforbindelse (inkl. bilferjeforbindelse).