Kultur og fritid

Fylkeskommunen og kommunenes ansvar for kultur- og fritid

Kulturområdet er sentralt i utviklingen av østfoldsamfunnet.Østfold fylkeskommune har en viktig funksjon gjennom å støtte gode lokale og regionale engasjement, samt i å skape gode kulturtilbud til befolkningen gjennom drift av egne institusjoner. Gjennom et aktivt engasjement fra fylkeskommunen ønskes det å utvikle kompetente kunst og kultur miljøer, så vel i profesjonelle miljøer som blant amatører. Det er hensiktsmessig å avklare ansvar og oppgaver for de ulike aktørene innen kulturområdet.

Kommunene har hovedansvaret for å legge til rette for kulturell virksomhet i egen kommune. Dette gjelder for alle typer organisasjoner, lag og foreninger, men like viktig er det å støtte uorganisert aktivitet for bestemte aldersgrupper. Kino, bibliotek, idrettsanlegg, lokale kulturbygg, og andre kultur – institusjoner bygges og drives av kommunene, eventuelt i samarbeid med andre eiere. Kommunene legger også til rette for og støtter opp om de mer forpliktende og profesjonelle kulturaktivitetene.

Nettodriftsutgifter til kulturformål fordelt på enkelte fylker (KOSTRA 2014)

Kilde: SSB 04909

Kilde: SSB 04909