Jordbruk og skogbruk

nedbygget-jordbruksareal-fylker

Kilde: SSB

Jord og skogbruk
Kanaliseringspolitikken – som ble igangsatt på slutten av 50-tallet – bidro til en omfattende omlegging av jordbruket i Østfold fra et allsidig jordbruk med husdyrhold til en mer ensidig kornproduksjon. Denne omleggingen førte til endringer av jordbrukslandskapet gjennom omfattende bakkeplaneringer og bekkelukkinger. Av jordbruksarealet ble 11 % er helt og 6 % delvis bakkeplanert. I tillegg ble ca 150 mil med bekker og mindre vannveier lagt i rør.

Matjorda bygges ned i sentrale strøk

Av de 97 600 dekar jordbruksareal som ble nedbygd i perioden 20014-2015, ble hele 16 900 dekar bygd ned i Rogaland alene. Det er nesten dobbelt så mye som Hedmark (8 800 dekar) på andreplass og Sør-Trøndelag (8 400 dekar) på tredje. Østfold er på en 12 plass (5 900 dekar).
Det kommer frem i rapporten Nedbygging av landbruket fra Statistisk sentralbyrå og Norsk institutt for bioøkonomi.
Østfoldskogen – som utgjør ca 74 % av landarealet – er sammenlignet med andre fylker meget produktiv. Hele 86 % er økonomisk drivbart.

Dyrkbar jord nedbygd til ulike formål 2004-2015

arealnedbygging-til-ulike-formål

Kilde: SSB

Dersom en ser på ulike formål det ble bygd til, ble størst areal dyrkbar jord brukt til ulike næringsområder og -bygg innen offentlig og privat tjenesteyting (19 100dekar). Videre ble en fjerdedel brukt til boligbebyggelse (15 800 dekar), mens fritidsbebyggelse og landbruksbebyggelse utgjorde henholdsvis 8 500 og 7 800 dekar. Det aller meste av nedbygd areal til fritids- og landbruksbebyggelse ble gjort i spredt bebyggelse (minst 3 kilometer fra tettstedene). Totalt ble 44 prosent av det totale nedbygde arealet av dyrbar jord utført i denne sonen, mens 16 prosent av det nedbygde arealet var innen tettstedene.

kart-nedbygde-områderKart over nedbygd jordbruksareal. 2004-2016

Kilde: https://kart.ssb.no/, temakart Nedbygd jordbruksareal 2004-2016.
Klikk på linken og søk på temakart. Du kan hente ned mange forskjellige kart fra sidene til SSB. Les informasjon på kartsidene om bruk.