Jordbruk og skogbruk

jordrbruksarialJord og skogbruk
Kanaliseringspolitikken – som ble igangsatt på slutten av 50-tallet – bidro til en omfattende omlegging av jordbruket i Østfold fra et allsidig jordbruk med husdyrhold til en mer ensidig kornproduksjon. Denne omleggingen førte til endringer av jordbrukslandskapet gjennom omfattende bakkeplaneringer og bekkelukkinger. Av jordbruksarealet ble 11 % er helt og 6 % delvis bakkeplanert. I tillegg ble ca 150 mil med bekker og mindre vannveier lagt i rør.

Totalt jordbruksareal er blitt noe redusert etter krigen. Dette har primært sammenheng med omdisponering til bolig- og næringsbebyggelse og infrastruktur. I tillegg er noe jordbruksareal (mindre, tungdrevne teiger) tatt ut av produksjon. Det er fortsatt noe nydyrking, men denne kompenserer ikke for jordbruksarealet som er blitt omdisponert til annet formål.

Østfoldskogen – som utgjør ca 74 % av landarealet – er sammenlignet med andre fylker meget produktiv. Hele 86 % er økonomisk drivbart.

Bruken av jordbruksarealer over tid

endringer-i-jord-og-dyrkbar

 

skogavirkning