infrastruktur+kart

Infrastruktur i Østfold

Veier – jernbaner – fly – havner i Østfold

Østfold har et omfattende veinett med en samlet lengde på 3588 km – herav fylkesveier på 1004 km og Europa- / riksveier på 924 km. To Europaveier går igjennom Østfold. Mer enn 75 % av all landveis godstransport inn / ut av Norge blir transportert gjennom Østfold – ca 50 % på E6 og ca 25 % på E18.

Hovedjernbanen til Europa går også gjennom fylket (vestre linje). I tillegg går et sidespor gjennom indre Østfold (østre linje).

Østfold har godt utbygde havner i Borg (Fredrikstad / Sarpsborg), Moss og i Halden.

Moss Lufthavn Rygge, som ble etablert i 2007, har destinasjoner både innen- og utenlands.

Samferdselsutgifter

Kommunenes brutto investeringsutgifter og brutto driftsutgifter per kilometer kommunal vei  ( 2013).

fylkesveier

154 000 kroner per kilometer fylkesvei

veiFylkenes samlede utgifter til drift og vedlikehold av fylkesveier beløp seg til 6,8 milliarder kroner i 2013. Det tilsvarer i gjennomsnitt 154 000 kroner per kilometer vei. Dette innebærer om lag 11 500 kroner mer per kilometer fylkesvei enn året før. Utgiftsveksten fra 2012 til 2013 var på 8 prosent, men økningen var svakere enn i 2011. Da ble det i gjennomsnitt brukt nærmere 24 000 kroner mer enn året før per kilometer fylkesvei, altså en vekst på 21,5 prosent. I perioden 2010-2013 er fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til vei økt med om lag 40 prosent, eller 44 000 kroner per kilometer.