infrastruktur+kart

Infrastruktur i Østfold

Veier – jernbaner – fly – havner i Østfold

Østfold har et omfattende veinett med en samlet lengde på rundt 4000 km – I 2013 var det 1673 km fylkesveier  og Europa- / riksveier 271 km. i Østfold. To Europaveier går igjennom Østfold. Mer enn 75 % av all landveis godstransport inn / ut av Norge blir transportert gjennom Østfold – ca 50 % på E6 og ca 25 % på E18.

Hovedjernbanen til Europa går også gjennom fylket (vestre linje). I tillegg går et sidespor gjennom indre Østfold (østre linje).

Østfold har godt utbygde havner i Borg (Fredrikstad / Sarpsborg), Moss og i Halden.

Moss Lufthavn Rygge har for tiden ingen sivile flyavganger.

Mer informasjon om vegnettet kan hentes fra Den nasjonale Vegdatabanken (NVDB)

Samferdselsutgifter

Kommunenes brutto investeringsutgifter og brutto driftsutgifter per kilometer kommunal vei  ( 2013).

fylkesveier

154 000 kroner per kilometer fylkesvei

veiFylkenes samlede utgifter til drift og vedlikehold av fylkesveier beløp seg til 6,8 milliarder kroner i 2013. Det tilsvarer i gjennomsnitt 154 000 kroner per kilometer vei. Dette innebærer om lag 11 500 kroner mer per kilometer fylkesvei enn året før. Utgiftsveksten fra 2012 til 2013 var på 8 prosent, men økningen var svakere enn i 2011. Da ble det i gjennomsnitt brukt nærmere 24 000 kroner mer enn året før per kilometer fylkesvei, altså en vekst på 21,5 prosent. I perioden 2010-2013 er fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til vei økt med om lag 40 prosent, eller 44 000 kroner per kilometer.