Fylkesplan

Websidebilde_fylkesplanlegging grenselos
Fylkesplanen ( link til Østfold fylkeskommunes fylkesplansider), er Østfoldsamfunnets viktigste, strategiske dokument, og skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket.

«Planstrategi for Østfold – Statistikkgrunnlag 2015» er rapporten som er grunnlaget for Østfold fylkeskommunes planstrategiarbeide.

 

Fylkesprognoser.no

fylkesprognoser befolkningsutviklingv2
Prognosene gir en framskrivning av forhold knyttet til arbeidsliv, befolkning og boligbehov i perioden fram til og med år 2030, i de fleste av landets fylker. Det er en egen mappe for Østfold der man kan hente enkelt rapporter.
Resultatene fra de ulike fylkenes prognoser er samlet i en egen publikasjon under «Sammenstilling av de fylkesvise prognosene«. Publikasjonen er utarbeidet av SINTEF Teknologi og samfunn.

Relatert emne: Regional utvikling