innvandring og flytting

Befolkningen

Allerede 1. mars 2016 har Østfold passert 290 000 innbyggere

Det er en vekst i befolkningen på 0,9 % fra 2015 til 2016 i Østfold. Dette er det likt gjennomsnittet for landet.
Alle kommuner hadde en vekst unntatt  Trøgstad, Marker og Aremark.
Størst økning i prosent av befolkningen var i Råde. Befolkningsveksten i Østfold er litt høyere enn forrige år. Fredrikstad har en vekst på 808 personer og er den kommunen som har størst vekst i antall personer.

Følg befolkningsendringene for hvert kvartal . (Befolkningsendringer SSB).

 

 

 

 

 

 

 

innvandring og flyttingSju av fylka hadde overskot av innanlandsk flytting, men Akershus og Østfold skilde seg ut med samla 4 700. I desse fylka har ein i tillegg til eigne arbeidsplassar kort pendlaravstand til Oslo. Dei andre tolv fylka hadde innanlandsk nettoutflytting. Dette gjaldt særleg for Nordland, Sogn og Fjordane, Oppland og Oslo. I prosent var flyttetapet størst i Sogn og Fjordane fylgd av Finnmark, medan ein såg største flyttevinsten i prosent i Østfold, med Akershus deretter
statistikk-på-kommunkart

Likestilling

Nøkkeltall for likestilling

Lurer du på hvor store lønnsforskjeller det er mellom kvinner og menn, hvor mange fedre som tar ut pappapermisjon eller er det flere kvinner enn menn som jobber deltid? Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn på ulike områder

Sjekk: Nøkkeltall for likestilling SSB

Vil du vite mer om indikatorer for kjønnslikestilling i Østfold kommunene?

Sjekk: Indikatorer for kjønnslikestilling i Østfold

Indikatorer for kjønnstlikestilling etter fylker

SSB har utarbeidet indikatorer for kjønnslikestilling  etter fylke.
Indikatorene er:
Andel i barnehage, kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter, Forholdet mellom kvinner og menn med høyere utdanning, kvinner og menn i arbeidstyrken, forskjeller i bruttoinntekt, deltidsarbeide, kjønnsbalanse i næringsstruktur i offentlig sektor og privat sektor, kjønnsfordeling balnt ledere og kjønnsbalanserte utdanningsprogram i videregående skole

Forskjeller i høyere utdanning og arbeidstyrke i alle fylkene i 2014

 

I Oslo, Akershus og Sør-Trøndelag bor den største andelen av kvinner med høyere utdanning. Østfold skårer lavest av alle fylkene.

 

eldre prognose

Befolkningsframskrivninger

befolkningsprognoseBefolkningen i 2010 og 2030

SSB’s befolkningsprognoser, basert på forventninger om middels vekst, er innledningsvis sammenlignet med prognoser beregnet ved bruk av PANDA-modellen, hvor 2004-2010 er benyttet som estimeringsperiode

 

 

 

Fra 272 000 personer i 2010 til 322 000 i 2030
I følge befolkningsframskrivninger vil folketallet øke fra 272 000 i 2010 til 322 000 personer i 2030 – dvs. en vekst på 18,5 % over perioden eller gjennomsnittlig 0,92 % årlig. Lavest vekst blir det i aldersgruppen 6-15 år (7,1 %), mens størst vekst blir de eldste aldersgruppene og høyest for aldersgruppen 70-79 år (68.7 %).
«Eldrebølgen»
Den såkalte ”eldrebølgen” – dvs. den eksponensielle veksten gruppen av personer over 80 år – starter rundt år 2020

eldre prognose

flytting-fylker-2014

Flyttemønster

Flytting til og fra Østfold

flytting-fylker-2014

Akershus (3 000) og Østfold (1 100) hadde sammen med Sør-Trøndelag (800) den største gevinsten, og også regnet som prosentandel var flyttegevinsten størst i de to østlandsfylkene. Størst netto innflytting var det fra Akershus fylke.

flytting alder

Når det gjelder den aldersfordelte nettoflyttingen, så er den negativ for aldersgruppen 19-24 år. Dette har primært sammenheng med utflytting i forbindelde med studier. Nettoflyttingen inn til fylket er størst for aldersgruppen 38-40 år med småbarn.

Se interaktive kart som beskriver flytting mellom kommuner i Norge

Bosetting

Bosettingsstruktur og boforhold

Bosetting

Tettsteder i Østfold

Bosettingsstruktur og boforhold
Østfold er et relativt tettbefolket med 70 personer per km2. Bare Oslo, Akershus og Vestfold har høyere befolkningstetthet.

Selv om Østfold er et jordbrukspreget fylke, så bor likevel hele 83 % av befolkningen tettsteder eller sentrumsområder. Eneboligandelen er relativt høy (55,7 %) og 14,5 % av boligmassen består av blokkleieligheter.

kran-FMV

Arbeidsmarked

kran-FMV

Foto: Camilla Aarsrud

Det har vært store endringer i bransjestrukturen. Østfold har i løpet av en 30-40 års periode gått fra å være et ”industrifylke” med stor prosessindustri og vareproduksjon – til å bli et fylke med en mer allsidig sysselsettingsstruktur. I industrien er antallet arbeidsplasser blitt redusert med mer enn 10 000 i løpet av de siste 25 årene. Mens det har vært en nedgang i sysselsettingen i industrien og i noen grad i primærnæringene og transport- /kommunikasjonssektoren, så har det vært en økning i antallet arbeidsplasser i samtlige andre bransjer. Størst vekst har det vært i innenfor offentlig tjenesteproduksjon, varehandel , finans- og forretningsmessig virksomhet og privat tjenesteyting.
Tabellen under viser hvilke hvilke bransjer som inngår i strategiske næringstyper og antall arbeidsplasser i hver bransje fra 2000 til 2013

 

arbeidsplasser-i-ulike-bransjer-2000-til-2013

Kilde: Telemarksforskning, Regional analyse for Østfold 2014

Se også kartpresentasjoner i Planstrategi for Østfold vedlegg 1

arbeidsplasser-etter-næringsgrupper

Arbeidskraftsituasjonen

Ved utgangen av 2013 var det bosatt 134 883 yrkesaktive i Østfold. I tillegg var det 3 622 arbeidsledige. Antallet arbeidsplasser (sysselsatte) i fylket var 118 290. Det var med andre ord et underskudd på arbeidsplasser på 16 593. (En sysselsatt/ arbeidsplass er her definert som arbeidstager over 15 år som er registrert med minst 1 arbeidstime per uke i årlig gjennomsnitt).

Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?
Arbeidsledigheten har økt den siste tiden, men tallene fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og NAVs ledighetstall kan variere. Det kommer av ulike definisjoner og metoder, men sammen bidrar begge målene til en nyansert diskusjon om utviklingen på arbeidsmarkedet.
Sjekk definisjoner og metoder her.

Halvparten av arbeidsplassunderskuddet i Østfold er innen lederyrker og akademiske- og høyskoleyrker. Tar vi utgangspunkt i utdanningsnivået , så er ca 30 % av arbeidsmarkedsunderskuddet knyttet til arbeidsplasser besatt med personer med mer enn ett års utdanning fra universitet eller høyskoler. For personer med mer enn 4 års universitet eller høyskoleutdanning er arbeidsmarkedsunderskuddet 1084arbeidsplasser.
Ser vi nærmere på arbeidsmarkedsutviklingen for de langtidsutdannede over tid , så er det spesielt innenfor naturvitenskaplige og tekniske fag, samt innenfor samfunnsfag og juridiske fag hvor arbeidsmarkedsunderskuddet er størst og har økt mest i Østfold.

arbeidsplasser-etter-næringsgrupper

 

Kilde: SSB

Kilde: SSB