utsikt-mot-svinesund

Nytt plangrunnlag for alle kommunene i Østfold

kommunefakta

Kommunefakta for alle kommuner

De mest brukte tallene for din kommune

De mest brukte tallene for din kommune samlet på en side – SSB
Kommunefakta inneholder de mest brukte og aktuelle tallene fra forskjellige statistikkområder, og gir tall for kommunen både som offentlig organ og lokalsamfunn.
Tallene i Kommunefakta er sortert inn i temaene: Befolkning, Arbeid og inntekt, Utdanning, Helse og levekår, Barn og unge, samt kommunens økonomi. Profilen har en fleksibel oppbygning, slik at sammensetningen av temaer og tall kan endres med skiftende aktualitet og trender.

psykiatri

Flere med psykiske lidelser i Østfold enn landssnittet.

graf-ungdomspykiatri

Psykiske plager har økt blant ungdommer

Forholdstall viser at Østfold ligger 24 prosent høyere enn landssnittet i forekomst av psykiske lidelser (diagnostiserbare plager) blant unge i alderen 15 til 29 år. Menn i denne aldersgruppen ligger 26 prosent høyere enn landssnittet, kvinner er 22 prosent høyere.

Når det gjelder lettere psykiske plager blant unge så er forekomsten i Østfold 15 prosent høyere enn landsgjennomsnittet .

 

 

Spesielt blant unge gutter er forekomsten i Østfold betydelig høyere (17 prosent høyere)

Les mer om helsetilstanden i Østfold i «Oss i Østfold»

gammel-mann-med-stokk

Forskjell på gjennomsnittlig levealder i kommunene i Østfold

levealder-for-menn--og-kvinner-i-Østfold

KILDE: SSB,FHI gjennomsnitt levealder for menn og kvinner (2000 -2014)

Menn fra Rakkestad (75,7 år) lever gjennomsnittlig 4 år kortere enn menn fra Hvaler(79,6 år). I Hvaler er det også minst forskjell på levealder mellom kvinner og menn.
Kvinnene i Våler lever gjennomsnittlig lengst i Østfold (84,4 år ) som er over gjennomsnitt for kvinner i Norge (82,8 år)

Les mer om helse og levealder

Kommunehelsa Statistikkbank (Folkehelseinstiuttet)

barnefattigdom

Østfold – Høyest barnefattigdom utenom Oslo

For å måle omfanget av barnefattigdom bruker vi lav inntekt som mål. Det vil si husholdninger med en inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten i Norge. Dette er et relativt fattigdomsmål.

bufdir_diagram

Det bor 92 000 barn i hushold med vedvarende lavinntekt. Det er basert på inntekten til husholdet i perioden 2012 til 2014. Her er ikke hushold med finansformue over 1 G utelatt. Det utgjør 1 av 10 eller 9,4 % av alle barn i Norge. Denne andelen har vært jevnt stigende fra rundt 4 % i år 2000.

Det er flere kommuner med høy andel barn i hushold med lavinntekt på Østlandet og fra Midt-Norge og nordover mens det er noe lavere på Vestlandet. I omtrent halvparten av kommunene i Østfold er andelen barn i hushold med lavinntekt over 10 %. I Rogaland er det tilsvarende ingen kommuner over 10 %.

Alle bykommunene (Askim, Eidsberg, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss) ligger godt over landsgjennomsnittet.

Hele 16,3 prosent av barna (0-17 år) i Askim og  15,4 prosent av barna i Sarpsborg lever under grensen for barnefattigdom. Det er langt over landsgjennomsnittet på 9,4 prosent

 

Les mer om barnefattigdom i Østfold her.

 

ssb-fakta-2016

Dette er Norge 2016 Hva tallene viser (SSB)

Fakta om Norge 2016

Statistikk og informasjon om det norske samfunnet omgir oss på alle kanter. Men hva tallene forteller er ikke alltid like klart. Tallene må sammenliknes, og forskjeller, sammenhenger og tendenser må beskrives og tolkes.

«Dette er Norge» er delt inn i 21 kapitler som til sammen dekker store deler av det norske samfunnet. Publikasjonen består av tekst, tabeller og figurer og skal være lett å lese og forstå.

Hent opp Fakta om Norge 2016 (SSB) her.

økonomisk sosialhjelp i kommunene

Økonomisk sosialhjelp i Østfold

En liten nedgang i sosialhjelpshyppigheten i Østfold

Bare i Østfold og Vest-Agder gikk sosialhjelphyppigheten ned i 2015, men Østfold ligger likevel på toppen av fylkene med sosialhjelpstilfeller per 1 000 innbyggere etter fylke. Det har generelt vært en økning i økonomisk sosialhjelp i Norge.

figur-sosialhjelp-per-innbygger

Det er flere mottakere som har sosialhjelp som sin hovedinntekt, altså at tendensen til en «tyngre» sosialhjelpsbefolkning forsterker seg noe.

I Østfold er er det Hvaler som har hatt den største veksten i kroner per innbyggere over 16 år med en vekst på 25% fra 2014 til 2015. I alle byene i Østfold har det vært en prosentvis nedgang i kroner per innbygger over 16 år.

forskjell-i-kommunen-i-Østfold-sosialhjelp

 

arbeidsledige

Registrerte helt arbeidsledige

Den registrerte arbeidsledigheten har gått ned i Østfold de siste 2 årene (nov. 2013 – nov.2015). Dette gjelder spesielt ledigheten blant ungdom (15-29 år) som gikk ned med hele 0,9 % i perioden. Dette var den største registrerte nedgangen i ungdomsledighet blant landets fylker. Østfold har imidlertid fortsatt høyere ungdomsledighet enn landsgjennomsnittet.

Registrerte helt arbeidsløse er arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid gjennom NAV og som er disponible for det arbeidet som søkes. I tillegg må vedkommende ha vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene. Les mer

Bilde menneskemengde sett oven i fra

Østfold passerer 290 000 innbyggere i løpet av våren 2016

I løpet av våren 2016 bor det over 290 000 i Østfold.

Det var en vekst i befolkning i Østfold på  0,9 % i løpet av 2015. Det er det den samme veksten som landsgjennomsnittet.

Alle kommuner i Østfold hadde befolkningsvekst unntatt Trøgstad, Marker og Aremark. Den største veksten fra 2015 til 2016 var i Råde kommune ( 2,1 % ). Mosse regionen hadde størst vekst i % og Fredrikstad hadde den største veksten i antall personer (808).

 

 

Fakta-Västra-Götaland

Ny faktabok om Västra Götaland

http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Publikationer/FaktaVG/Fakta_2015.pdfFakta Västra Götaland inneholder inforamsjon om de siste års utvikling i Västra Götaland

Fakta Västra Götaland inneholder informasjon og statistikk om de siste års utvikling i vår naboregion i Sverige.
I faktaboka presenteres et utvalg av fakta og statistikk om økonomi, næringsliv, kompetanse og utdanning, infrastruktur og kommunikasjoner, kultur og helse.

Laste ned Fakta Västra Götaland