Fakta fra SSB om Norge 2017

Dette er Norge 2017 – Hva tallene viser (SSB)

Fakta om Norge 2017

Hvor gamle er norske kvinner når de får barn? Hvor gamle blir vi, og hva dør vi av? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

Statistikk og informasjon om det norske samfunnet omgir oss på alle kanter. Men hva tallene forteller er ikke alltid like klart. Tallene må sammenliknes, og forskjeller, sammenhenger og tendenser må beskrives og tolkes.

«Dette er Norge» er delt inn i 21 kapitler som til sammen dekker store deler av det norske samfunnet. Publikasjonen består av tekst, tabeller og figurer og skal være lett å lese og forstå.

Hent opp Fakta om Norge 2017 (SSB) her.

elever-vgs

Gjennomføring i videregående øker i Østfold

Over 2600 elever fullførte videregående opplæring i løpet av en 5 års periode fra 2011 til 2016 i Østfold. Andelen i Østfold har økt til 70 prosent. Landsgjennomsnittet er på 73 prosent.I Østfold er det en  økning på over 4 prosentpoeng sammenlignet med det første kullet som begynte i videregående etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006.

Østfold ligger fremdeles under i forhold til sammenlignbare fylker, men har en større økning og nærmer seg landsgjennomsnitt.

Les mer om gjennomføring i videregående opplæring her (SSB)

gjennomføring av vidregående skole i Østfold

gjennomføring av vidregående skole i Østfold

De senere årene har det vært gjennomført en rekke nasjonale satsinger for økt gjennomføring, først gjennom Ny GIV fra 2010 til 2013, etterfulgt av Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring.

 

Næringslivet i Østfold har fått en bedre posisjon

Østfold har samme arbeidsplassutvikling som resten av landet.

Det har tidligere vært en betydelig lavere arbeidsplassvekst enn resten av landet siden 2000 i Østfold. Men i 2014 og 2015 har arbeidsplassutvikligen blitt nesten den samme som resten av landet.

Noe av årsaken til at næringslivet i Østfold har hatt en svak arbeidsplassutvikling ligger i
bransjestrukturen. En stor del av næringslivet i Østfold var tidligere konsentrert i industribransjer med nedgang. Antall arbeidsplasser i industrien i Østfold har blitt sterkt redusert. Samtidig
har det vært sterk vekst i bransjer innen teknologisk tjenesteyting, bygg og anlegg og
forretningstjenester. Næringsstrukturen i Østfold har derfor blitt vridd over til bransjer som har
vekst på landsbasis. I 2015 har næringsstrukturen i Østfold blitt gunstig for veksten. Oljekrisen
har ikke påvirket utviklingen i Østfold særlig mye, slik at næringslivet i Østfold relativt sett
har fått en bedre posisjon

Les mer i rapporten om regionalanalyse for 2016 fra Telemarksforsking
(Flipperbook versjon)

kart om kjønns likestilling

Kjønnslikestilling på kartet – SSB

Kartet består av ett kommunekart for hver av de tolv indikatorene. Indikatorene har en verdi – en skår – mellom 0 og 1, der 0 indikerer maksimal kjønnsforskjell og 1 indikerer full likestilling. Kartet viser disse etter en fargeskala fra mørk til lys. Jo mørkere farge, jo mer kjønnsbalanse mellom menn og kvinner og høyere skår på indikatoren.
Klikk her for interaktivt kommunekart

kart om kjønns likestilling

Nøkkeltall for likstilling

Lurer du på hvor store lønssforskjeller det er mellom kvinner og menn, hvor mange ferdre som tar ut pappapersmisjon eller er det flere kvinner enn menn som jobber deltid?
Sjekk Nøkkeltall for likestilling SSB

 

mer-for-pengene

Små endringer i grensehandelen fra 2015 -til 2016

 

Nordmenn handlet for 13,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2016. Dette er en reduksjon på 275 millioner eller 2 prosent fra 2015. Men antall dagsturer gikk opp med 2 prosent fra 7,5 til 7,7 millioner dagsturer i løpet av et år.
Over 21 000 personer reiser over grensen på dagstur for å handle hver eneste dag.

grensehandel-til-steder-i-Sverige

SSB

Det er i Strømstad nordmenn legger igjen mest penger når de tar seg dagsturer over grensen, 7,4 milliarder eller 53,3 prosent av handlebeløpet i 2016 ble brukt der. Nordmenn brukte 2,1 milliarder i Charlottenberg og 700 millioner i Töcksfors, henholdsvis 15,0 og 5,3 prosent av det totale handlebeløpet.
Nesten halvparten av hva vi handler i Sverige bruker vi på mat. (SSB)

barnefattigdom-2

Barnefattigdommen øker i Østfold

Med unntak av Oslo hadde Østfold den høyeste andel barn som lever i lavinnteksfamilier blant fylkene i landet.

I Østfold var 14,1 % av barna i denne inntektskategorien – fordelt med 8 % på barn med innvandringsbakgrunn og med 6,1 % på barn uten innvandringsbakgrunn.

I Østfold var 14,1 % av barna i denne inntektskategorien – fordelt med 8 % på barn med innvandringsbakgrunn og med 6,1 % på barn uten innvandringsbakgrunn. Disse barna tilhørte en husholdning der gjennomsnittlig inntekt etter skatt per forbruksenhet var lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig medianinntekt i befolkningen.

For å tilhøre lavinntektsgruppen i 2015 måtte en husholdning på to barn og to voksne ha en gjennomsnittlig husholdningsinntekt etter skatt lavere enn 443 000 kroner.

Les mer om barnefattigdom her: Barnefattigdom og kommunestatistikk

Barnefattigdommen øker

Barnefattigdommen øker

utsikt-mot-svinesund

Nytt plangrunnlag for alle kommunene i Østfold

kommunefakta

Kommunefakta for alle kommuner

De mest brukte tallene for din kommune

De mest brukte tallene for din kommune samlet på en side – SSB
Kommunefakta inneholder de mest brukte og aktuelle tallene fra forskjellige statistikkområder, og gir tall for kommunen både som offentlig organ og lokalsamfunn.
Tallene i Kommunefakta er sortert inn i temaene: Befolkning, Arbeid og inntekt, Utdanning, Helse og levekår, Barn og unge, samt kommunens økonomi. Profilen har en fleksibel oppbygning, slik at sammensetningen av temaer og tall kan endres med skiftende aktualitet og trender.

psykiatri

Flere med psykiske lidelser i Østfold enn landssnittet.

graf-ungdomspykiatri

Psykiske plager har økt blant ungdommer

Forholdstall viser at Østfold ligger 24 prosent høyere enn landssnittet i forekomst av psykiske lidelser (diagnostiserbare plager) blant unge i alderen 15 til 29 år. Menn i denne aldersgruppen ligger 26 prosent høyere enn landssnittet, kvinner er 22 prosent høyere.

Når det gjelder lettere psykiske plager blant unge så er forekomsten i Østfold 15 prosent høyere enn landsgjennomsnittet .

 

 

Spesielt blant unge gutter er forekomsten i Østfold betydelig høyere (17 prosent høyere)

Les mer om helsetilstanden i Østfold i «Oss i Østfold»

gammel-mann-med-stokk

Forskjell på gjennomsnittlig levealder i kommunene i Østfold

levealder-for-menn--og-kvinner-i-Østfold

KILDE: SSB,FHI gjennomsnitt levealder for menn og kvinner (2000 -2014)

Menn fra Rakkestad (75,7 år) lever gjennomsnittlig 4 år kortere enn menn fra Hvaler(79,6 år). I Hvaler er det også minst forskjell på levealder mellom kvinner og menn.
Kvinnene i Våler lever gjennomsnittlig lengst i Østfold (84,4 år ) som er over gjennomsnitt for kvinner i Norge (82,8 år)

Les mer om helse og levealder

Kommunehelsa Statistikkbank (Folkehelseinstiuttet)