Hovedtemaer innen statistikk

utdannning-tema

Utdanning

Nøkkeltall for utdanning

Her vil du finne utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser om barn, elever og studenter i utdanning

utdanning-2015stor

Grunnskole

De nasjonale prøvene på ungdomstrinnet viser at østfoldungdommen skårer lavere i både engelsk, regning og lesing i forhold til landsgjennomsnittet. Jentene oppnår gjennomgående høyere karakterer enn guttene. 
I 2010 var 90,8 % av østfoldungdommene i alderen 16-18 år i videregående opplæring. Bare de tre nordligste fylkene har en lavere andel i videregående opplæring.

Videregående skole

vgo-andel-studenter

Kilde SSB- Kostra nøkkeltall undervisning fylker

Andelen av personer som er i videregående skole er omtrent som landsgjennomsnitt i Østfold. Men ser vi på andelen av elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid (47,8%) i Østfold ligger vi godt under landsgjennomsnittet ( 56,8%). Ser vi på andelen elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år (64,7%) i Østfold ligger vi nest sist. Det er bare Nordland som ligger bak oss. Gjennomsnittet for landet er 56,8%. ( Tallene er hentet fra SSB – KOSTRA)
eksamen-vgo-tidslinje

Kilde SSB- Kostra nøkkeltall undervisning fylker

Vi har førsøkt å se på om andelen som tar videregående utdanning har forandret seg over tid. Landsgjennomsnittet har en stigende tendes. Dette gjelder også for fylker som det er nærliggende å sammenlikne seg med. I Østfold har andelen vært den samme i perioden 2005 – 2014. Vi ligger også lavest med sammenliknende fylker.

Websidebilde_fylkesplanlegging_ny

Regional utvikling

Websidebilde_fylkesplanlegging_ny
Etter plan- og bygningsloven skal alle kommuner og fylker utarbeide egne planstrategier.

Vi har utarbeidet et planstrategigrunnlag hvor vi presenterer statistikk for fylket og kommunene som de kan bruke som et grunnlag for deres arbeid med Fylkesplan og kommuneplaner

Det er utarbeidet en egen Planveileder for Østfold «Planveileder Østfold – Samhandling i arealforvaltningen»

KS har utarbeidet et eget verktøy til hjelp for å utarbeide planstrategier for hver enkelt kommune. Verktøyet ligger på http://planleggingsportalen.no/
Vi vil anbefale dere å se nærmere på vår egen side om Kommuneplanarbeidet. Herifra kan dere laste ned  detaljert  statistikk (Word-format). Bruk også vår PDF – dokumentasjonhvor det er lett å søke etter spesiell statistikk fra deres egen kommune.
Helleristninger på fjell

Kultur og fritid

Fylkeskommunen og kommunenes ansvar for kultur- og fritid

Kulturområdet er sentralt i utviklingen av østfoldsamfunnet.Østfold fylkeskommune har en viktig funksjon gjennom å støtte gode lokale og regionale engasjement, samt i å skape gode kulturtilbud til befolkningen gjennom drift av egne institusjoner. Gjennom et aktivt engasjement fra fylkeskommunen ønskes det å utvikle kompetente kunst og kultur miljøer, så vel i profesjonelle miljøer som blant amatører. Det er hensiktsmessig å avklare ansvar og oppgaver for de ulike aktørene innen kulturområdet.

Kommunene har hovedansvaret for å legge til rette for kulturell virksomhet i egen kommune. Dette gjelder for alle typer organisasjoner, lag og foreninger, men like viktig er det å støtte uorganisert aktivitet for bestemte aldersgrupper. Kino, bibliotek, idrettsanlegg, lokale kulturbygg, og andre kultur – institusjoner bygges og drives av kommunene, eventuelt i samarbeid med andre eiere. Kommunene legger også til rette for og støtter opp om de mer forpliktende og profesjonelle kulturaktivitetene.

Nettodriftsutgifter til kulturformål fordelt på enkelte fylker (KOSTRA 2014)

Kilde: SSB 04909

Kilde: SSB 04909