barnefattigdom-2

Barnefattigdommen øker i Østfold

Med unntak av Oslo hadde Østfold den høyeste andel barn som lever i lavinnteksfamilier blant fylkene i landet.

I Østfold var 14,1 % av barna i denne inntektskategorien – fordelt med 8 % på barn med innvandringsbakgrunn og med 6,1 % på barn uten innvandringsbakgrunn.

I Østfold var 14,1 % av barna i denne inntektskategorien – fordelt med 8 % på barn med innvandringsbakgrunn og med 6,1 % på barn uten innvandringsbakgrunn. Disse barna tilhørte en husholdning der gjennomsnittlig inntekt etter skatt per forbruksenhet var lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig medianinntekt i befolkningen.

For å tilhøre lavinntektsgruppen i 2015 måtte en husholdning på to barn og to voksne ha en gjennomsnittlig husholdningsinntekt etter skatt lavere enn 443 000 kroner.

Les mer om barnefattigdom her: Barnefattigdom og kommunestatistikk

Barnefattigdommen øker

Barnefattigdommen øker