Oppføringer fra Kjell Rennesund

Nytt plangrunnlag for alle kommunene i Østfold

I følge planloven skal fylkeskommunen og kommunene etter hvert valg utarbeide en planstrategi for neste fireårs periode.

Planstratigien avklarer om hele eller deler av fylkes- og kommuneplanene skal rulleres / revideres i løpet av perioden. Som gunnlag for dette arbeidet utarbeider Østfold analyse et ”statistikkhefte”. Dokumentet inneholder mye av den statistikken som vi antar det vil være behov for.

Kommunefakta for alle kommuner

SSB lanserer Kommunefakta med en egen profilside for hver av landets 428 kommuner. Her får du de mest brukte SSB-tallene om blant annet befolkning, utdannelse og kommuneøkonomi for din kommune.

Økonomisk sosialhjelp i Østfold

Bare i Østfold og Vest-Agder gikk sosialhjelphyppigheten ned i 2015, men Østfold ligger likevel på toppen av fylkene med sosialhjelpstilfeller per 1 000 innbyggere etter fylke. Det har generelt vært en økning i økonomisk sosialhjelp i Norge.
Moss er den kommunen som betaler mest i gjennomsnittelig stønad per innbygger 16 år og over i Østfold 2015.

Registrerte helt arbeidsledige

Den registrerte arbeidsledigheten har gått ned i Østfold de siste 2 årene (nov. 2013 – nov.2015). Dette gjelder spesielt ledigheten blant ungdom (15-29 år) som gikk ned med hele 0,9 % i perioden. Dette var den største registrerte nedgangen i ungdomsledighet blant landets fylker. Østfold har imidlertid fortsatt høyere ungdomsledighet enn landsgjennomsnittet. Registrerte helt arbeidsløse […]

Østfold passerer 290 000 innbyggere i løpet av våren 2016

I løpet av våren 2016 bor det over 290 000 i Østfold. Det var en vekst i befolkning i Østfold på  0,9 % i løpet av 2015. Det er det den samme veksten som landsgjennomsnittet. Alle kommuner i Østfold hadde befolkningsvekst unntatt Trøgstad, Marker og Aremark. Den største veksten fra 2015 til 2016 var i […]