Oppføringer fra Kjell Rennesund

Gjennomføring i videregående øker i Østfold

Over 2600 elever fullførte videregående opplæring i løpet av en 5 års periode fra 2011 til 2016 i Østfold. Andelen i Østfold har økt til 70 prosent. Landsgjennomsnittet er på 73 prosent.I Østfold er det en økning på over 4 prosentpoeng sammenlignet med det første kullet som begynte i videregående etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006.

Kjønnslikestilling på kartet – SSB

Gjennom tolv ulike indikatorer kartlegger SSB hvert år hvordan det går med kjønnslikestillingen i landets kommuner. Nå er den lokale likestillingssituasjonen satt på kartet. Zoom inn til din kommune og se hvilke kommuner som skårer høyt og lavt på likestilling innen temaer som blant annet arbeid, utdanning, inntekt og ledere.

Små endringer i grensehandelen fra 2015 -til 2016

Nordmenn handlet for 13,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2016. Dette er en reduksjon på 275 millioner eller 2 prosent fra 2015.
Antall dagsturer gikk opp med 2 prosent, fra 7,5 til 7,7 millioner turer i den samme perioden.
Over 11 000 personer drar over grensen ved Svinesund på dagstur hver eneste dag i året.

Barnefattigdommen øker i Østfold

I Østfold lever 14,1 prosent av alle barn under 18 år i familier med lavinntekt. Det er betydelig høyere enn gjennomsnitt (10 prosent) for hele landet. Totalt er det 98 200 barn i Norge som lever i «lavinntekts familier».

Nytt plangrunnlag for alle kommunene i Østfold

I følge planloven skal fylkeskommunen og kommunene etter hvert valg utarbeide en planstrategi for neste fireårs periode.

Planstratigien avklarer om hele eller deler av fylkes- og kommuneplanene skal rulleres / revideres i løpet av perioden. Som gunnlag for dette arbeidet utarbeider Østfold analyse et ”statistikkhefte”. Dokumentet inneholder mye av den statistikken som vi antar det vil være behov for.

Kommunefakta for alle kommuner

SSB lanserer Kommunefakta med en egen profilside for hver av landets 428 kommuner. Her får du de mest brukte SSB-tallene om blant annet befolkning, utdannelse og kommuneøkonomi for din kommune.