Arealbruk

arealbruk

Arealbruk i Østfold

Blant landets fylker har Østfold størst andel jordbruksareal i forhold til landarealet totalt. Tettstedsarealet utgjør ca 4 % av landarealet. Bare Oslo og Akershus og Vestfold har en større andel tettstedsareal. Østfold kan ut fra dette karakteriseres som et relativt tettbefolket jord- og skogbruksfylke. Vernet areal er relativt lite – og utgjør 2,7 % av landarealet. Bare Vestfold har mindre vernet areal.

 

 

 

 

Arealbruk i prosent av totalt landareal i fylkene

arealbruk i fylkene