Kultur og fritid

Fylkeskommunen og kommunenes ansvar for kultur- og fritid

Kulturområdet er sentralt i utviklingen av østfoldsamfunnet.Østfold fylkeskommune har en viktig funksjon gjennom å støtte gode lokale og regionale engasjement, samt i å skape gode kulturtilbud til befolkningen gjennom drift av egne institusjoner. Gjennom et aktivt engasjement fra fylkeskommunen ønskes det å utvikle kompetente kunst og kultur miljøer, så vel i profesjonelle miljøer som blant amatører. Det er hensiktsmessig å avklare ansvar og oppgaver for de ulike aktørene innen kulturområdet.

Kommunene har hovedansvaret for å legge til rette for kulturell virksomhet i egen kommune. Dette gjelder for alle typer organisasjoner, lag og foreninger, men like viktig er det å støtte uorganisert aktivitet for bestemte aldersgrupper. Kino, bibliotek, idrettsanlegg, lokale kulturbygg, og andre kultur - institusjoner bygges og drives av kommunene, eventuelt i samarbeid med andre eiere. Kommunene legger også til rette for og støtter opp om de mer forpliktende og profesjonelle kulturaktivitetene.

Nettodriftsutgifter til kulturformål fordelt på enkelte fylker (KOSTRA)


Nettodriftsutgifter til kulturformål fordelt på kommunene i Østfold (KOSTRA)


© 2015 Østfold analyse
Postadresse: Østfold fylkeskommune,  
1720 Sarpsborg
Telefon: +47 69 11 70 00
Utviklet av NetPower